Przedszkole Dwujęzyczne Smerfuś

Stary Toruń

                      Pracujemy z dziećmi w wieku od 2,5 do 6 lat. Dzieci są swoistymi indywidualistami, z których każdy jest specyficzną jednostką psycho-fizyczno-duchową, dla której jej własne różnorodne działanie dostarczające doświadczeń jest podstawą rozwoju. Rozumiejąc proces edukacyjny małego dziecka jako wspieranie jego rozwoju i samodoskonalenia, mając świadomość czekających dziecko wyzwań ze strony współczesnego świata, stawiamy sobie cele, których realizacja pozwoli dziecku funkcjonować w dynamicznie zmieniających się warunkach.

 

Przedszkole zapewnia:

 - profesjonalną opiekę od 06.30 do 17.00

- CZTERY grupy: 3latki- grupa I, 3latki- grupa II, 4latki oraz 5-6 latki

 - trzy posiłki (II śniadanie, obiad, podwieczorek)

 - logopedię (raz w tygodniu)

 - angielski (codziennie) 

 - rytmikę (raz w tygodniu)

 - warsztaty sensoryczne (raz w miesiącu) 

 - dogoterapię (raz w miesiącu)

- częste wyjazdy na wycieczki  i konkursy

 

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom oraz podążając za współczesnymi potrzebami Naszą placówkę przekształciliśmy w Przedszkole językowe, gdzie nauczyciel codziennie prowadzi zajęcia w języku angielskim.

 

 

Cele wychowania przedszkolnego: 

 

 - Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji.

 - Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.

 - Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

 - Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

 - Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

 - Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną zachęcenie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.

 - Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

 - Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

 - Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (dla rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

 - Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

Realizujemy Nową Podstawę Programową.   

O Nas